Vyhledávání

Nové příspěvky

  1. Okrsková soutěž Škvorec 2013
  2. Spadlé stromy Nové Jirny+Nehvizdy
  3. Dotravní nehoda Nehvizdy

Nové komentáře:


Výstrahy ČHMU


Radar ČHMU

Zpráva o činnosti SDH za rok 2011

Zpráva o činnosti SDH Nové Jirny za rok 2011

Na loňské valné hromadě byl předložen a schválen plán činnosti pro rok 2011, který se podařilo v průběhu roku naplnit. Výbor pracoval ve zvoleném složení, během roku se sešel desetkrát a svolal deset řádných členských schůzí.
Výjezdovou jednotku sboru tvoří 23 členů. Velitel sboru a velitelé družstev připravili pro členy dvanáct tématických školení a zúčastnili se školení velitelů na HZS ve Staré Boleslavi. Strojníci absolvovali školení řidičů a členové výjezdové jednotky školení obsluhy motorové pily.
Výjezdová jednotka zasahovala při 8 událostech. Stalo se pravidlem, že začátek roku bývá přehlídkou řádění přírodních živlů. Z tohoto pohledu byl loňský rok mnohem klidnější než roky předchozí. Řádily pouze vytrvalejší deště a tak výjezdová jednotka opět pomáhala našim spoluobčanům odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a zahrad. Nejenom přírodní živly, ale i požáry se naší oblasti vyhýbaly. Jednotka zasahovala u jednoho požáru přístavku u rodinného domu a asistovala při úniku plynu. Pozitivní je fakt, že jednotka nezasahovala u žádné dopravní nehody. Členové výjezdové jednotky se zúčastnili taktického cvičení na společnost ČEPRO a cvičného výjezdu na záchranu tonoucího.
Každým dalším rokem se snažíme zvyšovat úroveň našeho sboru. Výjezdová jednotka je plně vybavena. Pracuje s kvalitním technickým vybavením a ochrannými pomůckami.
Ve vozovém parku slouží LIAZ K101 CAS25, TATRA 148 CAS32 a vozidlo ŠKODA FABIA kombi přizpůsobené pro požární účely.
Na údržbě a opravách této techniky odpracovali členi 736 brigádnických hodin, dále věnovali 149 hodin opravám a úklidu hasičské zbrojnice, jejímu okolí a vybavení. Pro obce Jirny, Nehvizdy a Horoušany odpracovali 140 hodin.
Také jsme se připojili k akci sdružení Region Pošembeří „Ukliďme Pošembeří“ a posbírali jsme odpadky v části Nových Jiren.
Další stovky hodin věnovali vedoucí mladých hasičů výchově a práci s dětmi. Za pomoci ostatních členů připravili během roku mnoho akcí, se kterými Vás blíže seznámí ve své zprávě.
Zástupci sboru podpořili svou účastí oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů v Úvalech a v Jirnech. Také jsme vypomohli při pořádání dětského dne v Nehvizdech a provedli požární dozor při pálení čarodějnic v Horoušanech. Jako doprovod jsme zajišťovali cyklistický závod občanského sdružení handicapovaných cyklistů Černí Koně o.s.. Se svou technikou jsme se připojili k dodávce užitkové vody po havárii přívodního potrubí pro město Čelákovice.
Náš sbor se aktivně zapojuje do kulturního dění naší obce.
Již se stalo tradicí pořádání hasičského plesu. Tento večer plný tance, tanečních vystoupení našich členek, tomboly a dobré zábavy je stále ve větší oblibě navštěvován. Další tradiční akcí našeho sboru je dětský den. Děti spolu s rodiči zhlédly výstavu hasičské techniky, umění našich hasítek a zasoutěžily si v disciplínách o krásné odměny.
Žádná z těchto akcí by nebyla úspěšná nebýt našich stálých i nových sponzorů, kterým patří náš velký dík a obdiv, že i v této době myslí na ostatní.
V závěru zprávy bychom chtěli poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu za jejich přízeň a podporu věnovanou našemu sboru.
Dále vedení OÚ Nehvizdy a Horoušany za projevenou důvěru v zajištění požární bezpečnosti v těchto obcích.

Za výbor SDH Nové Jirny Jiřina Vlastníková

Komentáře (1) Založen Milan 29. 03 2012

Valná hromada 2008

Zpráva o činnosti SDH Nové Jirny za rok 2008

Vážené dámy, pánové, kolegové hasiči a hosté
Za náš sbor dobrovolných hasičů Vás chceme přivítat na dnešní výroční valné hromadě. Zhodnotíme práci našich členů, seznámíme se s činností sboru, výjezdové jednotky a kroužku mladých hasičů.

Členskou základnu tvoří k dnešnímu dni 77 členů, z toho je 24 členů ve výjezdové jednotce a 23 dětí v kroužku mladých hasičů.

Sešli jsme se celkem na 12ti tematických školení, 13ti členských a 8 výborových schůzích. Naši zvolení členové se pravidelně zúčastňují schůzí okrsku č.6 a výkonného výboru okresu Praha východ.
Za rok 2008 jsme zasahovali při 10 událostech. Čtyři výjezdy byly k dopravním nehodám, dva k požárům, dva výjezdy měla na svědomí větrná smršť EMMA a dvakrát poskytovala naše jednotka technickou pomoc.

Dne 28.února vyjela naše jednotka k nahlášené dopravní nehodě u obce Horoušánky, kde na silnici č.101 směrem na Úvaly havaroval osobní automobil. Naše jednotka provedla odpojení akumulátoru, likvidaci ropných látek sorbentem a poté řídila dopravu až do příjezdu ostatních složek IZS. K odstranění následků větrné smršti EMMA ze dne 1.března vyjela naše jednotka celkem čtyřikrát, v jednu chvíli došlo na rozdělení do dvou družstev. V Nových Jirnech a v Horoušanech se jednalo o odstranění stromů padlých přes komunikaci, v Jirnech o poskytnutí technické pomoci při upevnění uvolněných střešních tašek na rodinném domě.

Dne 9.června byla naše jednotka povolána do Nehvizd k požáru osobního automobilu.

8.srpna se jednotka zúčastnila dohašování ložisek po požáru obilného pole mezi obcemi Tlustovousy a Úvaly. Druhý den 9.srpna poskytla naše jednotka technickou pomoc v Jirnech v obytné řadové zástavbě. 11.srpna zlikvidovala naše jednotka požár lesního podrostu a lese v Nových Jirnech. Dne 24.srpna vyjela naše jednotka k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do Jiren, kde ve spolupráci s ostatními složkami IZS řídila dopravu a odstraňovala následky nehody.
K další dopravní nehodě vyjela naše jednotka dne 22.prosince. Jednalo se o dopravní nehodu vysokozdvižného motorového vozidla, který sjel z krajnice a padl na bok do příkopu. Naše jednotka řídila dopravu a po vyproštění vozidla zlikvidovala uniklé ropné látky.
Už jsme si zvykli, že naše jednotka JPO III/1 často zasahuje mimo obec. Z dotací kraje, ze sponzorských darů a za pomoci OÚ Jirny se nám podařilo opět vylepšit vybavení naší výjezdové jednotky. Za hlavní považujeme nákup svolávacího zařízení Kanga+, které zrychluje svolání a výjezd naší jednotky. Toto zařízení bylo zakoupeno z dotací kraje. Dále jsme zakoupili elektrický vyprošťovací naviják na náš výjezdový automobil LIAZ K101 CAS25, zásahové rukavice a zásahové helmy pro naší výjezdovou jednotku. Proběhlo školení velitelů a strojníků ve Staré Boleslavi, a byli obnoveny profesní řidičské průkazy.
Každým rokem se náš sbor dostává na lepší úroveň, kdy jsme schopni kvalifikovaně zasahovat, což se zatím bohužel neprojevuje na využití naší jednotky za strany HZS Středočeského kraje. Zlepšuje se nejen technické vybavení, ale i ochranné pomůcky. Všichni členové naší výjezdové jednotky jsou téměř plně vybaveni vlastními ochrannými pomůckami.
V našem vozovém parku stále slouží letitá TATRA 138 CAS32, kterou bychom chtěli v letošním roce obměnit. Dále máme již zmiňovanou LIAZ K101 CAS25 vybavenou základní výbavou a dále elektrocentrálou HONDA, přenosným čerpadlem HONDA, plovoucím čerpadlem NIAGARA1, osvětlovací soupravou již zmiňovaným elektrickým navijákem a dýchacími přístroji SATURN5. Jako třetí vozidlo používáme vůz ŠKODA FABIA COMBI, přizpůsobené pro požární účely. Při údržbě techniky bylo odpracováno 520 Hodin, na výzbroji a výstroji 128 hodin, pro obec Jirny 140 hodin. Celkem bylo odpracováno 788 hodin.
Družstva mužů i žen se v letošním roce zúčastnila několika soutěží v požárním sportu, ze kterých si přivezla dvě třetí a jedno druhé místo. Z akcí pořádaných naším sborem bychom rádi připomněli březnový hasičský ples, pálení čarodějnic a tradiční dětský den pořádaný poprvé jen naším sborem. Naše výjezdová jednotka společně s HZS hl.m.Prahy a SDH Jirny připravila pro děti několik ukázek práce hasičů. Dále se děti i dospělí mohli seznámit s prací jízdního oddílu Policie ČR, a dalšími ukázkami. Díky naším stálým i novým sponzorům byli všechny děti bohatě odměněny a odcházeli k večeru spokojeně domů.
Pro naše nejmenší členy bylo uspořádáno třídenní soustředění ve Zbraslavicích.
V listopadu jsme společně s OSH Praha východ uspořádali okresní kolo hry PLAMEN-závod v požární všestrannosti. Na tento závodíme připravovali trať v přilehlém lese a zajišťovali technické zázemí včetně občerstvení. Této soutěže se zúčastnilo …. družstev a …jednotlivců s …sborů celého okresu!! Konec roku nám zpříjemnila taneční zábava pořádaná pro naše členy. Za sbor dobrovolných hasičů bychom byli rádi, kdyby si každý občan žijící v naší obci uvědomil, že akce schopná jednotka je v jeho zájmu a chrání jeho zdraví a majetek.
Na úplný závěr je třeba poděkovat všem aktivním členům za jejich práci ve sboru, členům výjezdové jednotky za jejich nelehkou práci a obětavost. V neposlední řadě také manželkám našich členů za jejich trpělivost a pochopení. A jako poslední se sluší poděkovat OÚ Jirny a OÚ Horoušany a dále všem sponzorům za jejich podporu, kterou budeme v letošním nelehkém roce potřebovat.
Jménem SDH Nové Jirny Vám děkuji za pozornost a přeji příjemnou zábavu.

NÁVRH USNESENÍ Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY SDH NOVÉ JIRNY
Výroční valná hromada přijímá následující usnesení
1.Schvaluje
-Zprávu o činnosti za rok 2008
-Zprávu o činnosti mladých hasičů
-Zprávu kontrolní a revizní komise
-Plán činnosti na rok 2009

2.Ukládá výboru SDH
-Zabezpečit pravidelné školení výjezdové jednotky
-Zabezpečit pravidelnou činnost sboru tak,aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou
-Zabezpečit účast představitelů SDH na okresních a okrskových aktivech
-Plně využít k činnosti informačního zpravodaje OSH
-Zabezpečit celoroční činnost mládeže
-Vyhodnotit diskusi z valné hromady včetně připomínek a případné náměty zpracovat do plánu na rok 2009

3.Ukládá všem členům
-Aktivně se podílet na plnění všech úkolů stanovených v plánu činnosti na rok 2009
-podporovat práci výboru SDH

NÁVRH ČINNOSTI SDH NA ROK 2009
ČLENOVÉ NAŠEHO SBORU SE ZAVAZUJÍ
-Uspořádat hasičský ples
-Uspořádat dětský den v Nových Jirnech
-Spolupodílet se na dětském dni v Horoušanech
-Spolupodílet se na pořádání krajského kola hry PLAMEN v požární všestrannosti
-Zabezpečit činnost mládeže
-Uspořádat soustředění pro mladé hasiče
-Uspořádat soutěž v požárním útoku
-Zajistit údržbu techniky výstroje a výzbroj
-Spolupodílet se na organizaci letního tábora pořádaného SDH Úvaly

Dobrý večer všechny Vás tady vítám na dnešní výroční schůzi. Seznámím Vás s naší celoroční prací s dětmi v kroužku Mladých hasičů.
K dnešnímu dni máme celkem 23 dětí z toho 16 mladších a 7 starších pod vedením 2 vedoucích – Martina Hausdorfová, Martina Kopasová.
V letošním roce jsme se zúčastnili několika soutěží a akcí, první soutěží byl Mukařovský uzel, v dubnu jako každoročně Memoriál Ladislava Bači v Čelákovicích, kde družstva mladších i starších žáků se umístila na 5. místě. Po tradičním uspořádání pálení čarodějnic v louce jsme se zúčastnili jarního kola hry Plamen v Úvalech. Posledním požárním útokem před prázdninami bylo „Oujezdské útočení „ v křížkovém Újezdci, kde mladší družstvo se umístilo na 3.místě a přivezli pohár.

Ke dni dětí dostali všichni mladí hasiči dárek, plavbu parníkem do Pražské ZOO a kšiltovky a logem SDH Nové Jirny. Po celodenním výletě jsme byli pozváni našim sponzorem do MC Donaldu, kde jsme si to všichni moc užili.

Příležitost ukázat dovednosti našich dětí byla na tradičním dětském dni v Nových Jirnech pořádaným našim sborem.

O letních prázdninách se opět konal, u našich dětí velice oblíbený hasičský tábor, pořádaný SDH Úvaly ve Stříbrné Skalici.

Po prázdninách jsme se zúčastnili 1. ročníku Říčanské šedesátky odkud si starší družstvo přivezlo pohár. Za odměnu jsme byli na pouti.

Poslední přípravou před podzimním kolem hry Plamen – závod požární všestrannosti jsme uspořádali 3 denní soustředění ve Zbraslavicích u Kutné Hory , na který jsme dostali dotaci z OU Jirny. Po zaslouženém výkonu všech dětí jsme při zpáteční cestě navštívili Chrám sv. Barbory a kutnohorskou bobovou dráhu. Na začátku října proběhlo okresní kolo hry Plamen v Nových Jirnech, zúčastnila se naše 3 družstva.

V loňském roce jsme z dotací OSH Praha – východ zakoupili dětem reflexní soutěžní hadice.

Za celoroční práce, které se týkali i úklidu klubovny, výzdoby a úpravy nástěnek jsme vyrazili do Multikina Černý Most. K zakončení úspěšného roku jsme dětem uspořádali vánoční besídku s nadílkou, kde všichni dostali ilustrační DVD a poděkování od vedoucích. Na závěr byl ohňostroj.

Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu Jirny a hlavnímu sponzorovi dětí manželům Chaloupkovým.
Poděkování také patří těm, kteří nám s dětmi aktivně pomáhají a bez jejich pomoci by jsme se neobešli. Plánujeme pro děti více akcí a účast na soutěžích.

Všem moc děkuji a přeji příjemnou zábavu

p1040539.jpg p1040527.jpgp1040506.jpgp1040547.jpg

Založen admin 28. 01 2008

Valná hromada 2007

Program výroční valné hromady SDH Nové Jirny 13.1. 2007

1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba návrhové komise Kopasová Martina,Ostrýt Aleš,Prokeš Miroslav
3. Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2006
4. Ocenění členů
5. Návrh činnosti na rok 2007
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

Celý příspěvek Založen admin 25. 01 2008

Valná hromada 2006

Program výroční valné hromady SDH Nové Jirny 28.1. 2006

1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba návrhové komise
- Rytíř David
- Hrubant Milan
- Holub Petr
3. Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2005
4. Ocenění zasloužilých členů
5. Návr členů SDH na aktiv okrsku
6. Návrh činnosti na rok 2006
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Výroční valná hromada 2006 28.1 2006

Dobrý večer,
jménem mladých hasičů Vás vítám na dnešní výroční schůzi.
V družstvech mladých hasičů máme 21 dětí z toho je 10 starších žáků a 11 mladších žáků.
V loňském roce jsme se zůčastnili i několika soutěží, například v Čelákovicích - Memoriál Ladislava Bači - kde jsme se umístili na 8-9 místě, dále v Křížkovém Újezdci - Oujezdecké utočení a ve Struhařově v závodě požárnické všestranosti.
S dětmi jsme navštívili pražský záchranný sbor - Smíchov. Kde jsme si mohli prohlédnout vybavení základny a techniky a dále si vyzkoušet horolezeckou stěnu a na závěr i záchranný výsuvný žebřík .
Sborem dobrovolných hasičů � estajovice jsme byli pozváni na 110 výročí založení sboru, kde dětem bylo umožněno předvést požární útok. Povozit se v historických strojích a prohlédnout si jejich vybavení.
Na závěr chci poděkovat všem členům, kteří nám aktivně pomáhají v naší činnosti, dále chci poděkovat Marcele Hrubantové a Jiřině Vlastníkové za výpomoc a velkou obětavost pro děti a popřát mnoho úspěchů do dalšího roku.

Děkuji
Martina Hausdorfová

Zpráva o činnosti jednotky SDH Nové Jirny za rok 2005

Vážené dámy, pánové, hosté a kolegové hasiči,
za náš sbor dobrovolných hasičů Nové Jirny Vás chceme přivítat na výroční valné hromadě. Zhodnotíme celoroční práci našich členů a seznámíme Vás s činností sboru.
Členskou základnu SDH Nové Jirny tvoří k 1.1. 06 40 členů z toho je 21 členů ve výjezdové jednotce. Družstvo mladých hasičů čítá 21 členů, které vede Martina Hausdorfová a zdárně se zapojili do soutěží.
Díky finanční pomoci Obecního úřadu, sponzorům a také vlastní činnosti, např sběr žlezného šrotu, jsme mohli k našemu vybavení přidat 2ks zásahových přileb GALLET. 2ks zásahových kompletů ZAHAS a 3ks dýchacích přístrojů.
Dokončili jsme 1 fázi rekonstrukce hasičské klubovny a proběhla oprava Tatry.
Používáme letitou techniku � 706 CAS a T 138 CAS 32, požární stříkačky PS 12 s PS 8 z novější techniky používáme plovoucí čerpadlo.
Při držbě a udržování techniky v provozuschopném stavu bylo v loňském roce odpracováno 450 hodin.
V roce 2005 se naše družstvo zúčastnilo soutží v požárním sportu - okresní soutěž v Ondřejově, Brandýse nad Labem a tradičně jsme uspořádali soutěž v požárním útoku na domácí půdě v louce.
V červnu se pořádal Dětský den společně s Mysliveckým sdružením Podlesí Jirny za veliké účasti dětí.
Pro zpestření odpoledne přijeli hasiči hl. města Prahy. Díky sponzorům se nám podařilo získat více cen a děti byli velice spokojeny a rodiče také.
Aktivně jsme se zůčastnili dětského dne v Horoušanech. Do školy a školky v Jirnech byly zapůjčeny instruktážní videokazety s protipožární tématikou.
Naše výjezdová jednotka zasahovala v květnu při požáru rodiného domu v Nových Jirnech v červnu při požáru Klánovického lesa, v červenci při požáru karavanu a chaty v Nových Jirnech a v prosinci zásah po pádu stromu v Zámecké ulici v Jirnech.
Proběhlo proškolení velitele a strojníků, přezkoušení práce s motorovou pilou a byly obnoveny profesní řidičské průkazy. Pro zjednodušení a urychlení korespondence byla zřízena e-mailová adresa. Chtěli bychom připomenout, že od okresní konference Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka je náš člen Josef Hausdorf také členem výkonného výboru okresu.
Po delší době se náš sbor dostává na úroveň, kdy jsme schopni kvalifikovaně zasahovat.
Zlepšuje se nám vybavení a ochranné pomůcky i když vybavení je stále z větší části historické.
Za sbor dobrovolných hasičů bychom byli rádi, kdybi si každý občan, firma i podnikatel uvědomil, že akceschopná jednotka v obci je i v jeho zájmu a chrání jeho zdraví a majetek.
Na úplný závěr je třeba poděkovat všem členům za aktivní práci ve sboru, členům výjezdové jednotky, těm, co se podílejí na údržbě a opravách techniky.
Také obecnímu úřadu Jirny a Obecnímu úřadu Horoušany za finanční podporu, kterou budeme potřebovat i v dalším roce a všem sponzorům

Návrh činnosti na rok 2006
- uspořádat soutěž v požárním sportu
- spolupodílet se na organizaci dětského dne v Nových Jirnech
- spolupodílet se na dětském dnu pořádaném Obecním úřadem Horoušany
- zabezpečit celoroční činnost dětské základny
- zahájit II. fázi rekonstrukce hasičké klubovny - především zateplení obvodových stěn
- zajistit sběr železného šrotu
- zajistit možnost provádění brigádnických hodin na opravě historické techniky.

Založen admin 25. 01 2008