Vyhledávání

Nové příspěvky

  1. Okrsková soutěž Škvorec 2013
  2. Spadlé stromy Nové Jirny+Nehvizdy
  3. Dotravní nehoda Nehvizdy

Nové komentáře:


Výstrahy ČHMU


Radar ČHMU

Valná hromada 2006

Program výroční valné hromady SDH Nové Jirny 28.1. 2006

1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba návrhové komise
- Rytíř David
- Hrubant Milan
- Holub Petr
3. Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2005
4. Ocenění zasloužilých členů
5. Návr členů SDH na aktiv okrsku
6. Návrh činnosti na rok 2006
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Výroční valná hromada 2006 28.1 2006

Dobrý večer,
jménem mladých hasičů Vás vítám na dnešní výroční schůzi.
V družstvech mladých hasičů máme 21 dětí z toho je 10 starších žáků a 11 mladších žáků.
V loňském roce jsme se zůčastnili i několika soutěží, například v Čelákovicích - Memoriál Ladislava Bači - kde jsme se umístili na 8-9 místě, dále v Křížkovém Újezdci - Oujezdecké utočení a ve Struhařově v závodě požárnické všestranosti.
S dětmi jsme navštívili pražský záchranný sbor - Smíchov. Kde jsme si mohli prohlédnout vybavení základny a techniky a dále si vyzkoušet horolezeckou stěnu a na závěr i záchranný výsuvný žebřík .
Sborem dobrovolných hasičů � estajovice jsme byli pozváni na 110 výročí založení sboru, kde dětem bylo umožněno předvést požární útok. Povozit se v historických strojích a prohlédnout si jejich vybavení.
Na závěr chci poděkovat všem členům, kteří nám aktivně pomáhají v naší činnosti, dále chci poděkovat Marcele Hrubantové a Jiřině Vlastníkové za výpomoc a velkou obětavost pro děti a popřát mnoho úspěchů do dalšího roku.

Děkuji
Martina Hausdorfová

Zpráva o činnosti jednotky SDH Nové Jirny za rok 2005

Vážené dámy, pánové, hosté a kolegové hasiči,
za náš sbor dobrovolných hasičů Nové Jirny Vás chceme přivítat na výroční valné hromadě. Zhodnotíme celoroční práci našich členů a seznámíme Vás s činností sboru.
Členskou základnu SDH Nové Jirny tvoří k 1.1. 06 40 členů z toho je 21 členů ve výjezdové jednotce. Družstvo mladých hasičů čítá 21 členů, které vede Martina Hausdorfová a zdárně se zapojili do soutěží.
Díky finanční pomoci Obecního úřadu, sponzorům a také vlastní činnosti, např sběr žlezného šrotu, jsme mohli k našemu vybavení přidat 2ks zásahových přileb GALLET. 2ks zásahových kompletů ZAHAS a 3ks dýchacích přístrojů.
Dokončili jsme 1 fázi rekonstrukce hasičské klubovny a proběhla oprava Tatry.
Používáme letitou techniku � 706 CAS a T 138 CAS 32, požární stříkačky PS 12 s PS 8 z novější techniky používáme plovoucí čerpadlo.
Při držbě a udržování techniky v provozuschopném stavu bylo v loňském roce odpracováno 450 hodin.
V roce 2005 se naše družstvo zúčastnilo soutží v požárním sportu - okresní soutěž v Ondřejově, Brandýse nad Labem a tradičně jsme uspořádali soutěž v požárním útoku na domácí půdě v louce.
V červnu se pořádal Dětský den společně s Mysliveckým sdružením Podlesí Jirny za veliké účasti dětí.
Pro zpestření odpoledne přijeli hasiči hl. města Prahy. Díky sponzorům se nám podařilo získat více cen a děti byli velice spokojeny a rodiče také.
Aktivně jsme se zůčastnili dětského dne v Horoušanech. Do školy a školky v Jirnech byly zapůjčeny instruktážní videokazety s protipožární tématikou.
Naše výjezdová jednotka zasahovala v květnu při požáru rodiného domu v Nových Jirnech v červnu při požáru Klánovického lesa, v červenci při požáru karavanu a chaty v Nových Jirnech a v prosinci zásah po pádu stromu v Zámecké ulici v Jirnech.
Proběhlo proškolení velitele a strojníků, přezkoušení práce s motorovou pilou a byly obnoveny profesní řidičské průkazy. Pro zjednodušení a urychlení korespondence byla zřízena e-mailová adresa. Chtěli bychom připomenout, že od okresní konference Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka je náš člen Josef Hausdorf také členem výkonného výboru okresu.
Po delší době se náš sbor dostává na úroveň, kdy jsme schopni kvalifikovaně zasahovat.
Zlepšuje se nám vybavení a ochranné pomůcky i když vybavení je stále z větší části historické.
Za sbor dobrovolných hasičů bychom byli rádi, kdybi si každý občan, firma i podnikatel uvědomil, že akceschopná jednotka v obci je i v jeho zájmu a chrání jeho zdraví a majetek.
Na úplný závěr je třeba poděkovat všem členům za aktivní práci ve sboru, členům výjezdové jednotky, těm, co se podílejí na údržbě a opravách techniky.
Také obecnímu úřadu Jirny a Obecnímu úřadu Horoušany za finanční podporu, kterou budeme potřebovat i v dalším roce a všem sponzorům

Návrh činnosti na rok 2006
- uspořádat soutěž v požárním sportu
- spolupodílet se na organizaci dětského dne v Nových Jirnech
- spolupodílet se na dětském dnu pořádaném Obecním úřadem Horoušany
- zabezpečit celoroční činnost dětské základny
- zahájit II. fázi rekonstrukce hasičké klubovny - především zateplení obvodových stěn
- zajistit sběr železného šrotu
- zajistit možnost provádění brigádnických hodin na opravě historické techniky.

Založen admin 25. 01 2008